View post (Hi-game)

View thread

earthman buck
Registered User
Joined: 10/15/05
Posts: 2,953
earthman buck
Registered User
Joined: 10/15/05
Posts: 2,953
06/12/2006 7:20 pm
This thread is the GT equivalent of shoe-shopping.